• Home /
  • Uncategorized /

สอบ TOEFL อะไรบ้าง ที่ควรรู้ คะแนนที่แนะนำ

สอบ TOEFL อะไรบ้าง ที่ควรรู้ 

     สอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานภาษาอังกฤษตามแบบอเมริกัน
     ซึ่งการสอบนี้ถูกออกแบบมา มีเป้าหมายเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร TOEFL ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ผลสอบสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นหลัก

TOEFL สอบอะไรบ้าง

     เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และ การเขียน (Writing)
     โดยใช้ Internet-Based Testing : IBT การสอบจะอยู่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งในแต่ละส่วนจะมี 0-30 คะแนน รวมแล้ว 120 คะแนนทั้งหมด เต็ม 120 ปกติแล้วก็จะใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมง

ถ้าวางแผนให้ดี ก็สามารถทำคะแนนสอบดีๆได้ครับ มาลองดูว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง

สอบการพูด (Speaking)

     มีข้อสอบ 3 แบบ คะแนนเต็ม 30 ได้แก่
Independent 2 ข้อ คนสอบจะได้ฟังเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องในสังคมไทย หรือเราคุ้นเคยกันอยู่ แล้วจากนั้นก็จะต้องตอบคำถามที่ได้มา โดยได้เวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 15 วินาที มีเวลาให้รตอบคำถาม 45 วินาที
Integrated Reading + Listening 2 ข้อ จะมีบทความขนาดสั้นมาให้ แล้วฟังบทสนทนาหรือบทบรรยายในเรื่องที่เกี่ยวกับบทความนั้น แล้วถามตอบจากสิ่งที่ได้ฟังครับ มีเวลาเตรียมตัวตอบคำถาม 30 วินาที และมีเวลาตอบคำถาม 1 นาที

Integrated Listening 2 ข้อ ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาหรือบทบรรยาย ซึ่งเป็นเนื้อหาทางวิชาการ มีเวลาเตรียมตอบคำถาม 20 วินาที และตอบคำถามใน 1 นาที

สอบการฟัง (Listening)

     มีข้อสอบ 2 แบบ โดยคนสอบต้องฟังผ่านหูฟังทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 60-90 นาทีโดยรวม คะแนนเต็ม 30 ได้แก่

Academic Lecture เราจะได้ฟังบทบรรยายในแบบที่มีการจำลองสถานการณ์ต่างๆประมาณ 4-6 เรื่อง ใช้เวลาในการฟังแต่ละเรื่องประมาณ 3-5 นาที และตอบคำถามประมาณ 6 ข้อ ต่อเรื่อง

Conversation ให้เราฟังบทสนทนา 2-3 เรื่อง ใช้เวลาในการฟังเรื่องละ 3 นาที และตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง มีประมาณ 5 ข้อต่ อเรื่อง
ผู้สอบจะต้องฟังบทสนทนาทั้งหมดผ่านทางหูฟัง เวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 90 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน โดยมี Level เกณฑ์ให้คะแนนตามนี้

สอบการอ่าน (Reading)

     เป็นการสอบโดยอ่านบทความ 3-5 ชิ้น บทความ ความยาวประมาณ 700 คำต่อคำ แล้วจึงตอบคำถาม โดยเวลาในการสอบโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60 - 100 นาที คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน
คำถามและคำตอบในบทความ เน้นที่ความเป็นเหตุผล และการวิเคราะห์ ซึ่งจะมีคำถามและคำตอบหลอกไปด้วย

สอบการเขียน (Writing)

     ข้อสอบการเขียน คะแนนเต็ม 30 ใช้เวลา 50 นาทีในการเขียนบทความ Essay 2 ชิ้น โดยเราจะได้ฟังข้อมูลมาก่อน ได้แก่

Integrated Writing ใช้เวลา 20 นาที เป็นการเขียนที่จะมีเรื่องแล้วมีเสียงพูด จากนั้นเราต้องฟังเพื่อนำมาเขียนจากสิ่งที่ได้ยินเพื่อเสนอการโต้แย้งลงกระดาษ

Independent Writing มีใช้เวลา 30 นาที ข้อสอบนี้จะเป็นการทดสอบทักษะด้านการเขียนเต็มที่ เพราะไม่มีการฟังหรืออ่านบทความมาให้ แต่เราต้องใช้ความคิดเราทั้งหมด โดยจะมีคำถามทั่วไปมาให้ แล้วต้องเขียนบทความประมาณ 300 คำ คำตอบนั้นไม่เน้นถูกหรือผิด แต่ดูที่ สิ่งที่ต้องการสื่อสาร หลักไวยากรณ์ การใช้ภาษา ซึ่งถ้ากังวลเรื่อง Grammar ก็ไม่เป็นไรครับ เน้นเขียนในสิ่งที่ต้องการก่อนแล้วค่อยมาเช็คทีหลังได้

     สำหรับผลคะแนนที่ได้ออกมา จะสามารถนำมาใช้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นันตั้งแต่วันที่เราสอบ หรือเราสามารถอัพเดตเช็คข้อมูลต่างๆ เกี่ยวับการสอบ TOEFL ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ets.org/toefl/ibt/scores/understand

psodev

>