ประเทศนิวซีแลนด์ - ระบบการศึกษา พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า

 

แม่แบบระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์คือระบบการศึกษาแบบอังกฤษ การศึกษาภาคบังคับของประเทศนิวซีแลนด์คือ อายุ 6 – 16 ปี
การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดมีแผนกที่คอยดูแลนักเรียนต่างชาติ (International Student Office) โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา โพลีเทคนิค วิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาเอกชน ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 30,000 คน จากกว่า 160 ประเทศ เดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ วุฒิการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และมีมาตรฐานการศึกษา ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ

 ระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (Primary Education Study)

นักเรียนส่วนมากเริ่มต้นการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 5 ปี และเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตอนปลายเมื่ออายุ 11 ปี โรงเรียนประถมศึกษาหลายแห่งสามารถรับนักเรียนจนกระทั่งอายุ 12 ปี

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education Study)

โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 9 - 13 (Years 9- 13) ระดับอายุ 13 - 19 ปี และมีโรงเรียนมัธยมมากกว่า 350 แห่ง (High Schools, Grammar Schools หรือColleges) เปิดสอนวิชาต่างๆ หลากหลาย โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเองโดยยึดโครงสร้างหลักของ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะได้รับการประเมินโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า New Zealand Qualifications Authority
โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนรัฐ ได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียง 10 % ที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนหรือชายล้วน มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบรัฐเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรทางศาสนา และมีหลายแห่งที่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ยึดธรรมเนียมการเรียนการสอนตามแบบดั้งเดิมของโรงเรียนที่สืบทอดกันมายาวนาน โรงเรียนเอกชนหลายแห่งหันมาเข้าสู่ระบบรัฐและเป็นที่รู้จักในฐานะโรงเรียนกึ่งรัฐกึ่งเอกชน โรงเรียนเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางการศึกษา (อาธิ โรงเรียนคาทอลิก ก็ยังสอนหลักศาสนาคาทอลิกเช่นเดิม) นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชน)
ระบบการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ โดยยึดหลักของ National Certificate of Educational Achievement (NCEA เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนในระดับมัธยมปลาย)
นักเรียนต่างชาติจำนวนมากลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ
 
ภาคการศึกษา แบ่งเป็น 4 เทอม

ระหว่างเทอมจะปิดให้นักเรียน พัก 2 สัปดาห์ โรงเรียนมัธยมถูกกำหนดให้มีการสอนไม่น้อยกว่า 190 วันต่อปีการศึกษา
เทอม 1  กุมภาพันธ์ - เมษายน
เทอม 2  เมษายน - มิถุนายน
เทอม 3  กรกฎาคม - กันยายน
เทอม 4  ตุลาคม -  ธันวาคม

ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)

การเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ทั้งยังมีผลการเรียนในระดับที่สถาบันการศึกษาต้องการ โดยการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จะกระทำโดยผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น IELTS หรือ TOEFL

สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

มหาวิทยาลัย (University)

ประเทศนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยรวม 8 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั้งหมด และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ แต่ละมหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบคุณภาพของตนเอง และได้รับการตรวจสอบจากส่วนกลาง ทั้งในแง่ของหลักสูตรที่เปิดสอนและนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดี ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีระบบการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ระดับเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

ระดับอนุปริญญาตรี (Graduate Diploma) 
อนุปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 1 ปี เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งแล้ว แต่ต้องการเรียนสาขาอื่นอีก หรือเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการงานดีขึ้น หรือใช้เป็นเป็นพื้นฐานเพื่อเรียนในสาขาเฉพาะทางในระดับปริญญาโท-เอก

อนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma)
เปรียบได้กับอนุปริญญาโทหรือครึ่งหลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1 ปี มักเป็นการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจากสาขาวิชาที่เรียนจบในปริญญาตรี ในหลายๆมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เป็น 1 ปีแรกของหลักสูตรปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี (Graduate Degree)
นักศึกษาที่สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย จะต้องเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies ก่อน หรือต้องสำเร็จหลักสูตรเทียบเท่าปีที่ 1 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 ปี จึงจะมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้

ระดับปริญญาโท (Master Degree) 
โดยบางหลักสูตรอาจกำหนดเรื่องของประสบการณ์การทำงานด้วย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5 และต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ทำงานอีกด้วย
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเรียน 2 ปี และประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน(Course work) และการทำวิจัย (Research) และทำรายงาน Papers

ระดับปริญญาเอก (Doctorate Degree)
ปริญญาเอกส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์ เป็น Ph D. (Doctor of Philosophy) ซึ่งมีเปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัย ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี เป็นการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) และสอบปากเปล่า Oral Examination ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยทั่วไปต้องมีประสบการณ์การทำงานด้วย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5 และต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ทำงานอีกด้วย

เทคโนโลยีและโพลีเทคนิค (Vocational Education)

นิวซีแลนด์มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค 21 แห่งที่และทุกแห่งได้รับทุนจากรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่และเมืองตามภูมิภาค โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาและอบรมทั้งในสายวิชาการและอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอุดมศึกษาจนถึงระดับปริญญาบัตร มีทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ อาทิ เกษตรศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ การก่อสร้างและอาคารสถานที่ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวและการต้อนรับ ในแต่ละสายมีวิชาแยกย่อยอีกนับร้อยวิชา มีหลักสูตรหลายระดับ อาทิ ประกาศนียบัตร (Certificates) อนุปริญญา (Diploma) รวมถึงปริญญาตรี (Degrees) และ ปริญญาโท (Master's Degree) อีกด้วย อย่างไรก็ตามหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทมีเปิดสอนเฉพาะกับบางสถาบันและในบางสาขาวิชาเท่านั้น
สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับหน่วยราชการและบริษัทเอกชน โรงงานอุตสหกรรมต่างๆ จึงเป็นหลักประกันได้ว่าหลักสูตรของสถาบันต่างๆเหล่านี้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิชาการและทักษะที่จะนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคต

วิทยาลัยการศึกษา (Colleges of Education)

เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางครุศาตร์ เนื้อหาว่าด้วยการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยเปิดสอนทั้งในหลักสูตรอบรมวิชาชีพครูเต็มรูปแบบ เปิดสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ คุณวุฒิที่เปิดมีตั้งแต่ ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก อาทิ ในสาขาวิชา Early Childhood Education, Primary Education และ Secondary Education เป็นต้น

สถาบันฝึกอบรมขั้นอุดมศึกษาของเอกชน (Private Tertiary Education) 

เป็นสถาบันเอกชน ที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ทั้งวิชาชีพและวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นความถนัดในเชิงวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจและการจัดการ รวมทั้งอาจเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีมากกว่า 100 สถาบันทั่วทั้งประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

ภาคการศึกษา

 สถาบันโพลีเทคนิคและมหาวิทยาลัย มี 2 ภาคการศึกษา คือ กุมภาพันธ์และกรกฎาคม ในบางสถาบันแบ่งเป็น 3 เทอม คือ กุมภาพันธ์ มิถุนายนและกันยายน

 

แผนผังแสดงระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์


 

 

     
     

You are here  :