ประเทศแคนาดา - ระบบการศึกษา พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า

 

สถาบันการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับก่อนเข้าวิทยาลัย สำหรับสถาบันระดับมหาวิทยาลัยเป็นของภาครัฐทั้งหมด การศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละมณฑลและเขตการปกครอง ดังนั้นระบบการศึกษาของแต่ละมณฑลจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม การศึกษาทั่วทั้งแคนาดามีมาตรฐานสูงเท่าเทียมกัน การศึกษาแบ่งเป็นระดับดังนี้

Primary School (ระดับประถมศึกษา)

เริ่มจากระดับอนุบาล แต่สำหรับชั้นประถมศึกษาจะแตกต่างกันในแต่ละมณฑล ดังนี้

ประถม 1 – 8 ได้แก่ มณฑลออนตาริโอ และมณฑลมานิโตบา
ประถม 1 – 7 ได้แก่ มณฑลบริติชโคลัมเบีย และเขตยูคอน
ประถม 1 – 6 ได้แก่ ทุกๆมลฑลนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา)

 ตามปรกติจะเรียน 12 ปี แล้วต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ยกเว้นมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ที่จะเรียนมัธยม 13 ปี แล้วต่อระดับปริญญาตรี 3 ปี
 โรงเรียนรัฐส่วนใหญ่เป็นสหศึกษา ส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบหญิงล้วน ชายล้วน และสหศึกษา บางแห่งเป็นโรงเรียนประจำ
 ในมณฑลควิเบค ระบบการศึกษาจะคล้ายกับระบบของประเทศฝรั่งเศส เรียกว่า ซีเจ็ฟ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เกรด 12) เข้าเรียนวิชาชีพ 2 ปีโดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

Tertiary Education (ระดับอุดมศึกษา)

Community College (วิทยาลัยอาชีวะ)
เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2- 3 ปี ครอบคลุมทักษะวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น ก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็นต้น

Career College (วิทยาลัยฝึกอาชีพ)
เป็นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Co - Op Education (การศึกษาภาคปฏิบัติ)
การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

University College (วิทยาลัย)
หลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้

University (มหาวิทยาลัย)
การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า นักศึกษาสามารถเลือกสอบเข้าได้ทั้ง ภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส บางมหาวิทยาลัยสอนทั้ง 2 ภาษา แต่นักศึกษารู้ภาษาเดียวก็เพียงพอ ในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียน 3-5 ปี แตกต่างกันในแต่ละมณฑล บางหลักสูตร เช่น บัญชี สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม จะจัดให้มีการฝึกงานด้วยซึ่งรวมอยู่ในหลักสูตร
         
Master's Degree (ปริญญาโท)
ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ Course Work (ฟังบรรยาย) และเขียนรายงาน หรือเลือกเรียนแบบ Thesis (เขียนวิทยานิพนธ์) และสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
         
Doctoral Degree (ปริญญาเอก)
เรียน 3-5 ปี เป็น Course Work 2 ปี ที่เหลือเป็นการค้นคว้าวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์

 

     
     

You are here  :