ประเทศออสเตรเลีย - ระบบการศึกษา พิมพ์ อีเมล

 ข้อมูลทั่วไป   ประเภทที่พัก   ระบบการศึกษา   ค่าใช้จ่าย   การขอวีซ่า


แผนผังแสดงระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

ระดับการศึกษา

Kindergarten หรือ Pre-School (ระดับอนุบาลศึกษา )

           การศึกษาภาคไม่บังคับ เริ่มรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3-5 ขวบ โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา ทักษะ และสังคม โดยไม่เร่งหรือเน้นในเชิงวิชาการ

Primary School (ระดับประถมศึกษา)

           การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษามักจัดชั้นตามอายุ โดยมีอาจารย์ประจำชั้นที่เป็นผู้สอนวิชาพื้นฐานต่างๆ ทั้งหมด วิชาหลักๆ ในระดับนี้เรียนคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ และวิชาทางศิลปะ การวัดผลอาศัยการประเมินจากครูผู้สอนเป็นหลัก โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับ ส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งแบบสหศึกษาและแยกหญิงชาย ทั้งแบบประจำและไปกลับ


Secondary School (ระดับมัธยมศึกษา)

          การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10) เป็นการศึกษาภาคบังคับ จนถึง Year 10 โดยทั่วไปนักเรียนจะมีอายุ 15 ปี นักเรียนจะเรียนวิชาหลักๆ คือ วรรณคดีอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา
          โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนวิชาเลือกต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา ธุรกิจ ซึ่งวิชาเหล่านี้อาจถูกกำหนดให้เป็นวิชาบังคับเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียนต่อสายอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12) นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยมักเลือกเรียนต่อ Year 11-12 เพื่อเตรียมสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ในแต่ละรัฐจะมีประกาศนียบัตรภายใต้ระบบการศึกษาของรัฐนั้นๆ และเนื่องจากประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบการสอบเอ็นทรานซ์ การเข้ามหาวิทยาลัยจึงกำหนดจากระดับคะแนนสะสมที่นักเรียนได้จากการเรียนใน 2 ปีสุดท้าย โดยพิจารณาจากคะแนน UAI: University Assessment ซึ่งเป็นระบบคิดคะแนนของทุกรัฐ
o Institute of Technical and Further Education (สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล)
สถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า “เทฟ” (TAFE) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการฝึกทักษะปฏิบัติที่จำเป็นต่างๆ ในวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น อุตสาหกรรม ก่อสร้าง รถยนต์ พาณิชย์ ช่างเทคนิคทุกประเภท และงานบริการ การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมทั้งศิลปะ และความชำนาญในทุกสายอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการป้อนบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเรียนในสถาบัน TAFE จึงเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีและมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน TAFE และหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การฝึกฝนวิชาชีพต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงกับตลาดแรงงานอย่างแท้จริง แบ่งการ สอนเป็น 3 ระดับ คือ
Certificate I-IV (ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4) ระยะเวลาเรียน 6 เดือน -1 ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ ระดับปฏิบัติงาน
Diploma (อนุปริญญา) ระยะเวลาเรียน 2 ปี เป็นหลักสูตรระดับปฏิบัติงาน และวางแผน
Advanced Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี สามารถโอนหน่วยกิตไปต่อระดับปริญญาตรี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความก้าวหน้า สูงกว่าตำแหน่งหัวหน้างาน นอกจากนี้ วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษ ที่จัดขึ้น ตามความต้องการ ของหน่วยงานนอกสถาบัน รวมทั้งให้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ ในหลักสูตร Matriculation ซึ่งเป็นหลักสูตรสามัญเร่งรัด 1 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลาย และต้องการสอบ เพื่อให้ได้วุฒิดังกล่าว เพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

Private College (วิทยาลัยเอกชน)

          วิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและวิชาชีพ จัดตั้งอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ทุกเมือง โดยจัดหลักสูตรใกล้เคียงกับสถาบัน TAFE ของรัฐบาล แต่จะเน้นสาขาวิชาชีพด้านธุรกิจ และสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมาก เช่น บัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เลขานุการ การท่องเที่ยว การโรงแรม ออกแบบ เสริมสวย เป็นต้น วิทยาลัยเอกชนที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ จะต้องจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านมาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนจากรัฐบาลและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วิทยาลัยเอกชนหลายแห่งยังจัดสอนหลักสูตรเชื่อมต่อการศึกษา ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่เรียนในประกาศนียบัตรในวิทยาลัยเอกชน และต้องการศึกษาต่อเนื่องขึ้นไปเรียนถึงในระดับปริญญาตรี


University (มหาวิทยาลัย)

ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบัน เทคโนโลยี และวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ คุณภาพได้มาตรฐานเทียบ เท่ามหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา มหาวิทยาลัย เป็น ของรัฐบาล ทั้งหมดยกเว้น Bond University และ The University of Notre Dame ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า ออสเตรเลีย ไม่มีระบบการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พิจารณา จาก ผล การเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในกรณีที่เป็น นักเรียน ต่างชาติ ก็พิจารณาจากผลการเรียน ในระดับมัธยม ปลาย มหาวิทยาลัยอาจกำหนดคุณสมบัติ ในการ เข้า เรียน ระดับ ปริญญาตรี ของนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น ในกรณีประเทศ ไทย บางสถาบันอาจพิจารณารับผู้ที่จบปี 1 ใน ระดับมหาวิทยาลัย แล้วเท่านั้น นอกจากนี้สถานศึกษาทั่วไปของออสเตรเลีย ยังไม่ ยอมรับผลการ สอบ เทียบในประเทศไทย เว้นแต่จะได้เกรด 2.5 ขึ้นไป หลายสถาบัน เปิดหลัก สูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสถาบันนั้น ๆ แต่มี คุณสมบัติไม่เพียงพอ หลักสูตร นี้เป็นหลักสูตรสำหรับ นักศึกษาต่างชาติโดย เฉพาะใช้เวลาศึกษา 1 ปี หากนักศึกษาสามารถสอบผ่านปีพื้นฐาน ก็จะได้ รับการตอบรับ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เลือกไว้

Certificate (ประกาศนียบัตร)

          เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพขั้นต้นเพื่อวางพื้นฐานความรู้และทักษะ เพื่อออกไปประกอบวิชาชีพในกิจการต่างๆ วุฒิบัตรวิชาชีพนี้มีตั้งแต่ระดับ I-IV ด้วยระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

Advanced Certificate (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

  เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นวางพื้นฐานทักษะ และความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในระดับการจัดการชั้นต้นหรือหัวหน้างาน ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ Year 10 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่า

Associate Diploma/AQF: Diploma (อนุปริญญา)

          ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างทักษะ ที่ต้องใช้ในงานเทคนิคหรืองานการจัดการในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ธุรกิจการจัดการ งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย

Diploma/AQF: Advanced Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง)

          อนุปริญญาใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี เป็นหลักสูตรฝึกทักษะทางวิชาชีพชั้นสูง ผู้สมัครต้องจบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า Year 12 ของประเทศออสเตรเลีย


Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

          ปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลีย โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียนโดยเฉลี่ย 3 ปี วิศวกรรมศาสตร์ 4 ปี สถาปัตยกรรม 3-5 ปี แพทย์ศาสตร์ 6 ปี หากต้องการได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมต้องเรียนเพิ่มเติมอีก 1 ปี โดยการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดหลักสูตรในลักษณะที่เรียกว่า ปริญญาตรีควบ (Combined Degree) คือนักศึกษาสามารถเรียนปริญญาตรี 2 สาขาในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มระยะเวลาจากปริญญาตรีปกติ 3 ปี เป็น 4 ปี

Graduate Certificate (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เพื่อเสริมความรู้เฉพาะด้านมีหลายสาขาให้เลือก เช่น ผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) เพิ่มเติม หรือนักเรียนต่าง ชาติที่สมัคร เรียนระดับปริญญาโท แต่ทางสถาบัน ไม่แน่ใจในความพร้อมของนักเรียน อาจให้ นักเรียนลง ทะเบียน หลัก สูตร Graduate Certificate เพื่อประเมิน ผลการเรียน ก่อนจนกว่าผลการเรียน เป็นที่ พอใจ ก็จะอนุญาต ให้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทได้

Graduate Diploma (อนุปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาศึกษา 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี ที่มีประสบ การณ์ในการทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เฉพาะด้าน เป็นหลัก สูตรฟังคำบรรยาย (Coursework) อาจมีการทำ Project หรือ มีภาคปฏิบัติในบาง สาขาวิชา ในหลาย สาขาวิชา เช่น MBA ได้จัดให้ Graduate Diploma เป็นหลักสูตร ปีแรกของโปรแกรม ซึ่งถ้า นักศึกษา สามารถทำ คะแนนได้ดีในปีแรก ก็สามารถผ่าน ไปเรียนปีที่สองในระดับปริญญาโทได้

Master's Degree (ปริญญาโท)
ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ขี้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะการเรียน ระบบการเรียนมี 3ลักษณะ คือ
o Coursework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
o Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
o Coursework and Thesis เป็นการเรียนผสมผสานระหว่างการเข้าฟังคำบรรยาย และการเขียน วิทยานิพนธ์ บางสถาบันอนุญาตให้นักศึกษา เลือกอัตราส่วน ระหว่างการเรียนสองแบบ เช่น นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework 50% หรือ อัตราส่วน ระหว่าง Coursework และ Thesis เป็น 70% - 30% บางสาขา

Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

         คุณวุฒิสูงสุดในระบบการศึกษา ปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลียเป็นการเรียนในรูปแบบที่เน้นการทำวิจัย (Research) เป็นหลัก บางสาขาอาจมีส่วนประกอบของการเรียนแบบฟังบรรยาย (Coursework) ระยะเวลาในการศึกษา คือ 3-5 ปี ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาเอกควรจบปริญญาโทในสาขาเดียวกัน และควรมีพื้นฐานการทำวิจัยและพื้นฐานทางทฤษฎีในสาขาที่สนใจเป็นอย่างดี การพิจารณาในการสมัคร จะพิจารณาจากหัวข้อในการทำวิจัย (Research Proposal) เป็นสำคัญ

English Language Intensive Courses for Overseas Students: ELICOS (สถาบันภาษา)
        
สถาบันภาษา หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสถาบัน ELICOS ที่จดทะเบียนและได้รับการรับรองมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลีย บางแห่งเป็นวิทยาลัยเอกชน และบางแห่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล เช่น มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน TAFE
 สถาบัน ELICOS ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล มักเป็นสมาชิกหนึ่งหรือในหลายๆ สมาคมหรือองค์กรเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนจึงดำเนินตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ของสมาคมหรือองค์กรนั้นๆ
 สถาบัน ELICOS เปิดสอนในหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษในทุกระดับและมีความหลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปเปิดสอนในหลักสูตรภาษาแบบเต็มเวลา โดยกำหนดเวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ 2-48 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรทัศนศึกษา ทั้งในรูปแบบเรียนเต็มเวลา และเรียนไม่เต็มเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ 

 

     
     

You are here  :